Wat Sriratnaram Manchester

 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ (บทอิติปิโส – Itipiso)
Recollection of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha
บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ (พุทธานุสติ) – Recollection of the Buddha
เป็นการสวดเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 9 ประการ – 9 Attributes of the Buddha

 

นมัสการพระพุทธเจ้า (Buddhābhivādanā) – Homage to the Buddha

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat three times)

 

Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Perfectly Self-awakened One

อิติปิ โส ภะคะวา – (เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น)
Itipiso bhagavā – He is the Blessed One,

อะระหัง – (เป็นผู้ไกลจากกิเลส)
araham – a Worthy One, a person whose mind is free from all defilements,

สัมมาสัมพุทโธ – (เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง)
sammā-sambuddho – the Perfectly Self-awakened One,

วิชชาจะระณะสัมปันโน – (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา – ความรู้แจ้ง และจรณะ – ความประพฤติดี)
Vijjā-carana-sampanno – impeccable in knowledge and conduct, accomplished in the conduct leading to awareness or cognitive skill,

สุคะโต – (เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี)
Sugato – well-being, going (or gone) to a good destination, the Accomplished One,

โลกะวิทู – (เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง)
Lokavidū – the Knower of the Worlds,

อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ – (เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า)
Anuttaro purisa-damma-sārathi – the Supreme Trainer of those wishing to be trained,

สัตถาเทวะมนุสสานัง – (เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)
satthā deva-manussānam – the Teacher of divine and human beings,

พุทโธ – (เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม)
Buddho – the Awakened One, Enlightened and Holy,

ภะคะวาติ. – (เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้)
Bhagavāti – the Blessed One.

กราบ (prostrate once)

 

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ (ธัมมานุสติ) – Recollection of the Dhamma (Doctrine)
เป็นการสวดเพื่อระลึกถึงคุณของพระธรรม 6 ประการ – 6 Attributes of Dhamma

 

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม – (พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว)
Svākkhāto bhagavatā dhammo – Dhamma is well expounded by the Blessed One,

สันทิฏฐิโก – (เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง)
Sanditthiko – self-evident, immediately apparent, immanent here and now,

อะกาลิโก – (เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล)
akāliko – timeless, unconditioned by time or season,

เอหิปัสสิโก – (เป็นสิ่งที่ควรกล่าวแก่ผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด)
Ehipassiko – inviting everybody to come and see to experience results of the Teachings,

โอปะนะยิโก – (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว)
Opanayiko – leading inwards, peace within mind, to Nippana

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ – (เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ)
paccattam veditabbo vinnuhiti – can be attained individually by the wise.

กราบ (prostrate once)

 

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ (สังฆานุสติ) – Recollection of the Sangha
เป็นการสวดเพื่อระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ 9 ประการ – 9 Attributes of the Sangha

 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว)
Supatipanno bhagavato sāvaka-sangho,
The Sangha, the Blessed One’s disciples who have practiced well,

อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว)
Uju-patipanno bhagavato sāvaka-sangho,
The Sangha, the Blessed One’s disciples who have practiced straight,

ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว)
Nāya-patipanno bhagavato sāvaka-sangho,
The Sangha, the Blessed One’s disciples who have practiced insightfully,

สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว)
Sāmīci-patipanno bhagavato sāvaka-sangho,
The Sangha, the Blessed One’s disciples who have practiced with integrity,

ยะทิทัง – (ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ)
Yadidam – That is

จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา – (คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ – อริยบุคคล 8)
cattāri purisa-yugāni attha purisa-puggalā – The four pairs, the eight kinds of noble beings

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – (นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า)
Esa bhagavato sāvaka-sangho — these are the Blessed One’s disciples, the Sangha,

อาหุเนยโย – (เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา)
Āhuneyyo – worthy of gifts,

ปาหุเนยโย – (เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ)
Pāhuneyyo – worthy of hospitality,

ทักขิเนยโย – (เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน)
Dakkhineyyo – worthy of offerings,

อัญชะลีกะระนีโย – (เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี)Anjali-karanīyo – worthy of respect,

อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ – (เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้)
Anuttaram punnakkhettam lokassāti. – the supreme field of merit for the world.

กราบ (prostrate once)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *