Wat Sriratnaram Manchester

HISTORY

วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ยูเค ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธ์ เขมังกโร) 
Chality Number : 1124872

วิสัยทัสน์ : พัฒนาตน พัฒนาคน (งาน)และอุทิศตนเพื่อชาติพระศาสนา
พันธกิจ : ประสานงานคณะสงฆ์ และดำรงตนให้น่าศรัทธาพัฒนาส่วนรวม
กลยุทธ์ : ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า ส่งเสริมปัญญา นำพาให้สุขเย็น (ปฏิบัติธรรม)

                  วัดศรีรัตนารามเป็นวัดในสังกัดของคณะสงฆ์ไทย โดยมีที่ปรึกษาและกำกับดูแลโดยสำนักงานพระธรรมทูตไทยในต่างแดนโดยได้รับความอุปถัมภ์เป็นวัดในอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธ์ เขมังกโร)   เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ, ประธานกำกับและดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศ

      ที่ตั้งอยู่ของวัด (Wat Sriratanaram Manchester, Moss Lane, Kearsley, BL4 8SF)

                 ในปีพุทธศักราช 2549-2558 วัดตั้งอยู่ระหว่างสนามบินนานาชาติเมืองแมนเชสเตอร์ และสนามฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้  และในปีพุทธศักราช 2559 ถึงปัจจุบัน  ได้ขยายย้ายโดยซื่อสนามกอล์ฟ พร้อมอาคารสโมสร ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของเมืองแมนเชสเตอร์ ในเนื้อที่ จำนวน 57 ไร่  2 งาน 44 ตารางวา

สาเหตุการสร้างวัดเกิดจากความจำนงค์ของพระธรรมทูตคือ ดร. พระมหาเหลา ปัญญาสิริ

(ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะ ที่พระราชวิเทศปัญญาคุณ) อนุญาตให้พระธรรมทูตอาสาสมัคร

(พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร.ปพ.พุทธิเมธี)

                 ไปตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่แมนเชสเตอร์โดยได้รับการนิมนต์จากคุณเพียรพร วระไวย์ เบดดาร์ด และคณะอุบาสกอุบาสิกาในเขตภาคตะออกวันเฉียงเหนือและได้ขออนุญาตตั้งเป็นวัดหรือองค์กรกุศลถูกต้อง หมายเลข 1124872 ของประเทศอังกฤษ  ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้ทำการเปิดวัดโดยประธานพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

        จุดประสงค์ของการตั้งวัด

1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครอบ ๖๐ พระพรรษา
2.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาบุพการี
3.เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา-พัฒนา-สงเคราะห์ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา
4.เพื่อเป็นหน่วยงานที่ประสานกับองค์กรกุศลไม่เกี่ยวข้องการเมือง

       กิจกรรมวัดศรีรัตนาราม

1. จัดสอนครอสวิปัสสนาแก่คนท้องถิ่น ในทุกวันเสาร์
2.เปิดโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กเยาวชน ลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่เกิดและเจริญเติบโตในต่างแดน
3. จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ตามโอกาสสำคัญ เช่นวันแม่ วันพ่อและเทศกาลสำคัญต่างๆ
4. จัดโครงการบวชเณรเพื่อแม่พ่อและโครงการรักถิ่นเกิด
5. จัดโครงการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่พระเณรเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส
6. จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางธรรมด้านภาษาอังกฤษและธรรม
7. โครงการกระปุกออมบุญเกื้อหนุนพระศาสนา และกองบุญสะสมเพื่อศาสนทายาท
8. ผลิตสื่อธรรมะ รายการสถานีธรรมยูเค ผ่านช่องทางยูทูป และเฟสวัดฯ