Wat Sriratnaram Manchester

Abbot

ประวัติเจ้าอาวาสโดยย่อ
วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ยูเค

 

ชื่อสมณศักดิ์ : พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร. (ประกาณณฑ์ พุทธิเมธี)
ชื่อเดิม ประกาณณฑ์ นามสกุล พิลาพันธ์ ฉายา พุทธิเมธี อายุ ๕๐ พรรษา ๒๙
สังกัดวัดเดิม : วัดพายัพ พระอารามหลวง. ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ที่อยู่ปัจจุบัน : Wat Sriratanaram ,Moss lane, Kearsley Bolton
BL4 8SF. UK Tel.01204 921621 Email:watsri.uk@gmail.com
www.watsriuk.org

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค. วุฒิปริญญา
พธ.บ.และ พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) (พธ.ด.การบริหารฯ)
มารดา ชื่อ เพียร พิลาพันธ์ บิดา ชื่อ คำพันธ์ พิลาพันธ์ (พระใบฎีกาคำพันธ์ อาภาทโร)

 

 

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่
๑.เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ยูเค
๒.เป็นธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๗ /๒๕๔๓
๓.เป็นรองเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือ
๔.เป็นผู้อำนวยการโครงการธรรมอุทยานพ่อหลวง ๙๘๔ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕.เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาวนาและวัฒนธรรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประเทศอังกฤษ
๖.เป็นผู้อำนวยการโครงการตามรอยพระบาท แทนคุณแผ่ดินเกิด บุญนิธิสายใยไทย ยูเค
๒.สถานะเดิม
ชื่อ ประกานนฑ์ นามสกุล พิลาพันธุ์ เกิดวัน พฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ บิดาชื่อ คำพันธ์ พิลาพันธ์ มารดา ชื่อ นางเพียร พิลาพันธ์
๓. บรรพชา
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ณ วัดศาลาหนองขอน ตำบลบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา พระอุปัชฌาย์ : พระครูญาณิสสรคุณ
วัดศาลาหนองขอน ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

๔.อุปสมบท
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดพายัพ ตำบลสีสุก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พระอุปัชฌาย์ : พระราชวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดพายัพ(พระอารามหลวง) เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๕.วิทยะฐานะ
(๑.) พ.ศ.๒๕๓๕ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยจัดฯ โรงเรียนสุรนารีวิทยาอำเภอ เมืองนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดพายัพอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำเรียนวัดพายัพ เมืองนครราชสีมา
(๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จบหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร นักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
(๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ จบหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๗ มจร. และกรมการศาสนา
(๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ จบหลักสูตรเทศนานักเผยแผ่รุ่นที่ ๗ วัดประยูรวรวงศาวาส วรวิหาร
(๙) พ.ศ. ๒๕๒๘ จบหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
(๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ จบหลักสูตรหัวหน้าโครงการฝึกอบรมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษา ระดับ B 2. Intermediate City collage of Birmingham UK
(๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ จบการศึกษา IT2 ( Intermediate) from Sutton confides Collage Birmingham,
(๑๓) พ.ศ.๒๕๔๙ จบการศึกษาหลัก IT 3 จาก Manchester City Collage and GCSE English City Collage of Manchester UK.
(๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ จบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯ
สมณศักดิ์ที่ได้รับ และรางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ เทียบเท่าเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ “พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร. ปพ.พุทธิเมธี”
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้สอบผ่านหลักสูตร พระอุปัชฌาย์ สายต่างประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพระราชเสมาธรรมจักร จากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารีฯ

รับรองตามนี้
ลงชื่อ……………………………………
พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, ดร.